Wie kan vrijwillig syndicus worden ?

Zoekt u een voordeligere oplossing dan een professionele syndicus om uw mede-eigendom te beheren ? Dan kan een vrijwillige syndicus aan uw behoeften voldoen. Naast administratieve, financiële en boekhoudkundige vaardigheden vereist deze belangrijke functie ook een natuurlijk vermogen om dagelijkse problemen en mogelijke buurtconflicten te beheren. Ontdek via Syndicuskiezen.be wie vrijwillig syndicus kan worden in een mede-eigendom!

Wie kan vrijwillige syndicus worden?

Wat zijn de voorwaarden om vrijwillig syndicus te worden ?

Elke natuurlijke of rechtspersoon die deel uitmaakt van de betrokken mede-eigendom kan vrijwillig syndicus worden :

  • In het geval van een natuurlijke persoon kan elke mede-eigenaar van een perceel binnen de mede-eigendom van rechtswege tot deze functie toetreden. Dit is ook het geval als zij bijvoorbeeld alleen een kelder of een parkeerplaats in het gebouw bezitten. De ouders, de echtgenoot (indien de verbintenis onder het regime van scheiding van goederen valt) of de kinderen van de mede-eigenaar zijn echter niet gemachtigd om vrijwillig trustee te zijn.
  • Als de mede-eigenaar een rechtspersoon is, ongeacht zijn rechtsvorm, dan is het de wettelijke vertegenwoordiger die de taken van vrijwillige bewindvoerder moet uitvoeren. Deze wordt dan benoemd in naam van de vennootschap en niet in eigen naam.

Wat zijn de te verrichten taken als vrijwillig syndicus ?

De rol van een professionele of vrijwillige mede-eigenaar is te zorgen voor een goed beheer van het gebouw en de financiële gezondheid ervan. De taken van een trustee zijn dus talrijk en gevarieerd. Voordat men vrijwillig curator wordt, moet men zich ervan vergewissen dat de persoon in staat is de volgende verantwoordelijkheden op zich te nemen :

  • Algemene verantwoordelijkheden zoals de naleving van het reglement van mede-eigendom en de correcte uitvoering van de tijdens de Algemene Vergaderingen (AV) genomen besluiten.
  • Administratieve taken zoals het versturen van de convocaties, het opstellen van de agenda van de algemene vergaderingen en het ondertekenen van de verschillende contracten van de mede-eigendom.
  • De financiële en boekhoudkundige rol door een jaarlijkse voorlopige begroting op te stellen en onder meer te zorgen voor het beheer van de bankrekening van de mede-eigendom en de boekhouding.
  • Het onderhoud van de mede-eigendom door het opstellen van aanbestedingen voor eventueel uit te voeren werkzaamheden en door te zorgen voor de follow-up van elk bouwterrein en het beheer van eventuele claims.

Let wel : deze lijst van taken is verre van volledig. Het geeft slechts een idee van de omvang van de taken die een beheerder moet kunnen uitvoeren.

Zijn er verplichte opleidingen om vrijwillig syndicus te worden ?

Als vrijwillig syndicus verplichten de reglementaire en wettelijke verplichtingen u om op de hoogte te blijven van de wetten en hun evolutie. Dit geldt met name voor de nieuwe wet op de mede-eigendom van 2018. Indien de mede-eigenaar die wil toetreden geen vooropleiding heeft, kan het verstandig zijn dat hij een opleiding volgt op de competentiegebieden die nodig zijn voor zijn toekomstige taken als vrijwillig syndicus. Daarnaast zijn er veel online tools die professionele hulp bieden. Dit verkleint de kans op fouten of omissies en vergemakkelijkt het werk.

Welke vaardigheden moet je kunnen aantonen ?

Naast de bovengenoemde expertisegebieden zijn goede interpersoonlijke vaardigheden noodzakelijk voor wie vrijwillig bestuurder wil worden. Het is vooral belangrijk om een transparante en doeltreffende communicatie met de andere mede-eigenaars tot stand te brengen, om eventuele conflicten in goede banen te leiden en om oplossingen te vinden die aangepast zijn aan het goede verloop van de mede-eigendom.

Een vrijwillige vertrouwenspersoon moet ook in staat zijn zijn of haar eigen beperkingen te erkennen en zo nodig hulp te vragen. Dit kan in eerste instantie bestaan uit het inschakelen van andere mede-eigenaren. Als dat niet voldoende is, kan de vrijwillige trustee een beroep doen op een professionele trustee die “à la carte” diensten aanbiedt om hem bij sommige van zijn taken bij te staan. Tenslotte zijn andere kwaliteiten zoals investering, onpartijdigheid en reactievermogen essentieel om de rol van vrijwillige syndicus te vervullen.

Hoe verander je van professioneel curator naar vrijwillig curator ?

De eenvoudigste procedure om de syndicus te wijzigen is dit te doen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Er bestaan weliswaar andere oplossingen, maar die vereisen het bewijs van een fout van de huidige curator.

Om tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van trustee te kunnen veranderen, moet de huidige trustee worden gevraagd dit onderwerp op de agenda te zetten. Deze moet dan ten minste 21 dagen voor de AVA per bericht worden verzonden.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *