De samenstelling van de beheersorganen

Als mede-eigenaar bent u automatisch lid van de algemene vergadering en misschien ook van de raad van mede-eigendom. Is het nodig dat deze beheersorganen geleid worden door een voorzitter? Wie kan deelnemen?

Eerste bestuursorgaan: de algemene vergadering

De mede-eigenaars

Alle mede-eigenaars van een gebouw maken automatisch deel uit van de algemene vergadering. Hun aanwezigheid wordt weliswaar sterk aanbevolen, maar is niet verplicht. Om ervoor te zorgen dat de besluiten die op de AV genomen worden geldig kunnen zijn, moet echter meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bovendien kan een tweede AV georganiseerd worden, waarvoor geen quotum vereist is om geldig te zijn.

De Voorzitter

De algemene vergadering moet voorgezeten worden door een van de eigenaars van het gebouw. De voorzitter van de algemene vergadering wordt aan het begin van de vergadering gekozen uit de aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars. De voorzitter wordt gekozen met een absolute meerderheid, d.w.z. 50% van de stemmen plus één. Zijn mandaat is louter beperkt tot de duur van de vergadering en eindigt op hetzelfde ogenblik als de vergadering.

Behalve ervoor te zorgen dat de vergadering in het algemeen vlot verloopt, is de voorzitter wettelijk verplicht twee taken te vervullen:

  • De ondertekening van de notulen van de AV
  • Ontvangst van het beheersdossier van de voormalige gevolmachtigde binnen 30 dagen na het einde van zijn mandaat, wanneer er geen nieuwe gevolmachtigde is benoemd.

Merk op dat de ontvangst van dit verslag geen beheersbevoegdheid geeft.

Kan de syndicus tot voorzitter verkozen worden?

In het geval dat de syndicus van het gebouw een van de mede-eigenaars is, zou deze vervolgens op de AV tot voorzitter kunnen worden benoemd.

Hoewel deze situatie niet bij wet bepaald is, raden wij u deze optie af om elk belangenconflict te vermijden

De Secretaris

Op elke algemene vergadering moet ook een secretaris benoemd worden. Evenals de voorzitter wordt hij of zij bij volstrekte meerderheid verkozen voor een mandaat dat beperkt is tot de duur van de AV. De secretaris is alleen wettelijk verplicht om de notulen aan het einde van de AV te ondertekenen. Hij is doorgaans verantwoordelijk voor het notuleren van de besluiten die tijdens de vergadering genomen zijn.

Le syndic

De syndicus, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle besluiten die tijdens de algemene vergaderingen genomen worden, moet natuurlijk altijd aanwezig zijn.

Dit kan een van de mede-eigenaars zijn als de syndicus een vrijwilliger is, of een externe persoon in het geval van een professionele syndicus.

Lees hier meer over de opdracht van de syndicus

De raad van mede-eigendom

De raad van mede-eigendom, indien deze opgericht werd, is aanwezig op de AV. Hieronder vindt u meer informatie over de raad van mede-eigendom.

De commissaris van de rekeningen

De commissaris van de rekeningen, die jaarlijks tijdens de algemene vergadering wordt benoemd, waakt over het goede financiële beheer van het gebouw door de syndicus. De commissaris kan één van de mede-eigenaars zijn, of een professional. De commissaris van de rekeningen moet aanwezig zijn op de algemene vergadering en krijgt bevoegdheden die door het huishoudelijk reglement bepaald worden.

Tweede beheersorgaan: de raad van mede-eigendom

De raad van mede-eigendom wordt tijdens de eerste algemene vergadering samengesteld. De raad van mede-eigendom wordt gevormd tijdens de eerste algemene vergadering. Deze is echter alleen verplicht in grote mede-eigendommen, d.w.z. woningen met minstens 20 kavels. Het samenstellen van de raad is facultatief in gebouwen met minder dan 20 kavels. Een absolute meerderheid zal hierover beslissen. Het is de taak van de raad van mede-eigendom om erop toe te zien dat de taken die aan de syndicus worden opgedragen correct uitgevoerd worden.

De raad van mede-eigendom waarvan de leden eigenaars van de mede-eigendom zijn

De raad van mede-eigendom is uitsluitend samengesteld uit eigenaars van de mede-eigendom. Het aantal leden van de raad is niet wettelijk bepaald, maar kan in de statuten van de mede-eigendom vastgelegd worden. Zo nodig zal de AV daarover moeten beslissen. In het belang van de doeltreffendheid is het niettemin aan te bevelen om het aantal leden te beperken, met een gemiddelde van 5 of 7 leden.

Een van de eigenaars zal worden aangewezen om de raad voor te zitten, samen met één of twee bijzitters.

Alle leden van de raad van mede-eigendom genieten een zakelijk recht en hebben stemrecht op de AV. Elk van deze leden wordt benoemd volgens het beginsel van de absolute meerderheid in de AV. De duur van hun mandaat moet, indien dit niet in de statuten bepaald is, worden vastgesteld bij hun benoeming tijdens de AV. Dit mandaat, dat doorgaans een jaarlijks mandaat is, kan ook voor een langere periode overeengekomen worden.

Merk op dat de syndicus in geen geval lid kan zijn van de raad van mede-eigendom.