Stemregels

Elke mede-eigenaar kan deelnemen aan de algemene vergadering en beschikt over een aantal stemmen dat overeenkomt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. Besluiten worden over het algemeen met absolute meerderheid genomen, maar soms is een gekwalificeerde meerderheid of zelfs unanimiteit vereist.

Besluiten worden altijd genomen na een stemming van alle mede-eigenaars die op de algemene vergaderingen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat in verhouding staat tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. Dit aandeel wordt van tevoren in de basisakte vastgelegd.

De vereiste meerderheden variëren naar gelang van het onderwerp, het belang ervan of de gevolgen voor de begroting

De 4 soorten meerderheden die gelden bij een stemming tijdens een algemene vergadering van mede-eigendom

Een absolute meerderheid

Gewone besluiten, zoals de aanstelling van een syndicus, worden op de jaarlijkse algemene vergaderingen bij absolute meerderheid genomen. Zij vereisen dus 50% van de stemmen, plus één.

Een tweederdemeerderheid

Tijdens de algemene vergaderingen is een tweederdemeerderheid vereist om besluiten te nemen over:

  • Het oprichten van een raad van mede-eigendom
  • Wijzigingen in de statuten van de mede-eigendom die betrekking hebben op het gebruik, het beheer of het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke ruimten
  • De uitvoering van werken in de gemeenschappelijke ruimten (wanneer de syndicus geen beslissing kan nemen)
  • Het bepalen van het aanbestedingsbedragen waarvoor een oproep tot mededinging vereist is

Een meerderheid van 4/5

Op de Algemene Vergaderingen is een 4/5 meerderheid vereist voor besluiten betreffende:

  • Verbouwingswerken aan het gebouw
  • Wijzigingen in de andere statuten, zoals een wijziging in de verdeling van de kosten voor de mede-eigendom
  • De verdeling van een kavel of het samenvoegen van verschillende kavels
  • De wijziging van de gebruiksbestemming van een kavel, zoals bijvoorbeeld de verandering van een flat in een handelszaak.

Unanieme beslissingen

Tijdens de algemene vergaderingen is unanimiteit alleen vereist voor besluiten betreffende:

  • De wijziging van de verdeling van de mede-eigendomsaandelen
  • De totale heropbouw van een vernield gebouw

Hoe kan u een stem uitbrengen wanneer u een AV niet kan bijwonen?

Alhoewel uw aanwezigheid bijzonder handig tijdens de AV, is deze niet verplicht. Wij raden u echter aan om altijd aanwezig te zijn wanneer dit mogelijk is.

Als u niet aanwezig kunt zijn, kunt u zich op de AV door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen en hem/haar een volledige of gedeeltelijke volmacht geven.

U kunt een andere mede-eigenaar, een werknemer van het gebouw of zelfs een vriend van buiten de mede-eigendom als uw gevolmachtigde kiezen. Om elk belangenconflict te vermijden, kan deze gevolmachtigde nooit de syndicus zelf zijn.

Welke beroepsmiddelen hebt u ter beschikking wanneer u het niet eens bent met sommige besluiten die op de AV genomen werden?

Zodra de besluiten van een AV in de notulen zijn opgenomen, moeten zij door iedereen worden nageleefd.

Als u echter van mening bent dat een beslissing onregelmatig is (wanneer deze bijvoorbeeld niet met de juiste meerderheid genomen werd), frauduleus (met de bedoeling schade te berokkenen) of onrechtmatig (ongerechtvaardigd en schadelijk), dan kunt u deze bij een rechtbank nietig laten verklaren. U moet in dat geval het verzoek tot opzegging binnen de 4 maanden na de algemene vergadering indienen.